വാഴ്ത്താം സ്നേഹത്തിൻ ഗായകാ

Vaazhthaam Snehathin Gaayakaa

CMSI Ref Number

MA-MAL-017-DCS-189

Title

Vaazhthaam Snehathin Gaayakaa
വാഴ്ത്താം സ്നേഹത്തിൻ ഗായകാ

Language Malayalam
Author of text  
Composer of melody  

Book Title-Dharmageethi


Song textDate of composition of text/melody  
Category Vishuddha Kurishinte Yohhannaanodu
Performance space  
Performance context  
Style  
Transliteration  
Recordings  
Comments See review of the book by Dr. Joseph J. Palackal

Print   Email