തിരു ഹൃദയ സ്തുതി

Thiru Hridhaya Sthuthi

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-308
Title

Thiru Hridhaya Sthuthi

തിരു ഹൃദയ സ്തുതി

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Source of text Lyrics and Music Notation

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Song textDate of composition of text/melody  
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email