സമർപ്പണം പരിശുദ്ധാരൂപിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന
Samarppanam Parishudhaaroopiyodulla Praarthana

CMSI Ref Number MA-MAL-017-DCS-217
Title

Samarppanam Parishudhaaroopiyodulla Praarthana
സമർപ്പണം പരിശുദ്ധാരൂപിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

Language Malayalam
Author of text  
Composer of melody  

Source of text -Dharmageethi


Lyrics textDate of composition of text/melody  
Category  
Performance space  
Performance context  
Style  
Transliteration  
Recordings  
Comments See review of the book by Dr. Joseph J. Palackal

Print   Email