മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് രണ്ടാംപാദം എന്നതുറച്ചുടൻ

Marggamkali Pattu Randampadham Ennathurachudan

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-941
Title Marggamkali Pattu Randampadham Ennathurachudan
മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് രണ്ടാംപാദം എന്നതുറച്ചുടൻ
Language Malayalam
Music Traditional
Lyrics Traditional
Singers Sr. Leo, Patmakumar, Anet

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category MarggamKali Song
Style Roopaka Thalam (രൂപക താളം)

Print   Email