മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് പന്ത്രണ്ടാംപാദം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന

Marggamkali Pattu Pathrandampadham Kondu Nadakkunna

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-954
Title Marggamkali Pattu Pathrandampadham Kondu Nadakkunna
മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് പന്ത്രണ്ടാംപാദം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന
Language Malayalam
Music Arrangement Dr. Jacob Vellian
Lyrics Traditional
Singers Sr. Leo, Patmakumar, Anet

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category MarggamKali Song
Style Adithalam (ആദിതാളം)

Print   Email