മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് പതിനൊന്നാംപാദം ആനന്ദം വരുമാറു

Marggamkali Pattu Pathinonnampadham Aanandam Varumaru

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-952
Title Marggamkali Pattu Pathinonnampadham Aanandam Varumaru
മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് പതിനൊന്നാംപാദം ആനന്ദം വരുമാറു
Language Malayalam
Music Arrangement Dr. Jacob Vellian
Lyrics Traditional
Singers Sr. Leo, Patmakumar, Anet

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category MarggamKali Song
Style Adithalam (ആദിതാളം)

Print   Email