മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് വന്ദനഗാനം മെയ്ക്കണിന്ത

Marggamkali Pattu Vandanaganam Meykanintha

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-942
Title Marggamkali Pattu Vandanaganam Meykanintha
മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് വന്ദനഗാനം മെയ്ക്കണിന്ത
Language Malayalam
Music Traditional
Lyrics Traditional
Singers Sr. Leo, Patmakumar, Anet

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category MarggamKali Song
Style Misra Chapp (മിശ്രചാപ്പ്‌ താളം)

Print   Email