മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് നാലാംപാദം അരുൾ ചെയ്തിതാ

Marggamkali Pattu Nalampadham Arul Cheythitha

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-943
Title Marggamkali Pattu Nalampadham Arul Cheythitha
മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് നാലാംപാദം അരുൾ ചെയ്തിതാ
Language Malayalam
Music Traditional
Lyrics Traditional
Singers Sr. Leo, Patmakumar, Anet

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category MarggamKali Song
Style Adithalam (ആദിതാളം)

Print   Email