മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് മൂന്നാംപാദം കടലും കരയും

Marggamkali Pattu Moonnampadham Kadalum Karayum

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-945
Title Marggamkali Pattu Moonnampadham Kadalum Karayum
മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് മൂന്നാംപാദം കടലും കരയും
Language Malayalam
Music Traditional
Lyrics Traditional
Singers Sr. Leo, Patmakumar, Anet

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category MarggamKali Song
Style Adithalam (ആദിതാളം)

Print   Email