മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് ഏഴാംപാദം എന്നെ നീ കാത്തല്ലോ

Marggamkali Pattu Ezhampadham Enne Nee Kathallo

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-947
Title Marggamkali Pattu Ezhampadham Enne Nee Kathallo
മാർഗ്ഗംകളി പാട്ട് ഏഴാംപാദം എന്നെ നീ കാത്തല്ലോ
Language Malayalam
Music Traditional
Lyrics Traditional
Singers Sr. Leo, Patmakumar, Anet

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category MarggamKali Song
Style Misra Chapp (മിശ്രചാപ്പ്‌ താളം)

Print   Email