അനുഗ്രഹദായികയായ മാതാവ്
Anugrahadhayikayaya Maathavu

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-322
Title

Anugrahadhayikayaya Maathavu

അനുഗ്രഹദായികയായ മാതാവ്

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Performers
Source of Text - Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal (Purathana Kristiya Malayalam Pattukal)

Lyrics Text


Date of composition of text/melody
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email