LAIKA ESAL MINRUHAK (RES QALA)

ലൈക്കാ എസ്ൽ മിൻ റൂഹാക്

Call Number EC-0016
Title Laykā ēzal min ruhāk (Where shall I go from your Spirit?)
Author St.Ephrem
Category Chants from the Services for the Dead
Sub Category Prosody
Text Words based on Psalm 139
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.
Audio Snippet


Introduction

This ōnīţa is from the long form of the Office for the Dead. The authorship of this chant is attributed to St. Ephrem. It is based on psalm 139, which is a hymn to God’s omnipresence and omniscience. The text is an example of Syriac prosody in which a strophe consists of lines with varying number of syllables, in this case, lines of eight (4+4), nine (4+5), ten (5+5), and seven (4+3) syllbles, as in: laikā- mā-ran/ne-rōq-me-nnāk// W’ai-nā-aśrā/net-thśemin-qud-maik// .... En-hu-mār-d’har-ţe/d’āl-mā-mathyaţ-lā// B’rah-mē-neh-wē/śū-lā-mmā//.

Transliteration & Translation (English )

Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I. | Source: Qambel Maran - CD

Transliteration Translation

Laykā ēzal min ruhāk.

Laykā māran nerōq mennāk
W'aynā aţrā netthśe min qudmayk
Śmayyā kursyāk w’ar’ā kuwśāk
B’yammā urhāk w’baśyōl śulthānāk
Enhu mār d’harţē d'ālmā mathyaţ lā
B'rahmē nehwē śūlāmmā.

At yāda at māwtaw wamqām.

Yādat O mār d'sangi āwlan
W’yādīnan mār sagyiyin rāhmayk
Enhu d’rahmayk lā n’pīsūnāk
K’war dēn sāpnan methol bīśāţan
Lā mār lā mār lā tarpē ban īdayyā
D'pagrāk wadmāk āwkeltān.

G’waltān w'sāmt a’lay idāk.

B’rāśīţ braytān, wawthaybusāk
Qrayţān baśmāk w'salmā dīţuţāk
W’lā netdangal śūdāy mellayk
B'ellaţ āwlan dastrān tuqānāk
Ellā mār aśpa rahmayk al kollan
Ak damādā yi thaybusāk.

Bas malkā b'śuwhā qāmaţ.

Damyā edtā l'yāwnā śwarţā
Dawnāţ qennā al madbah qudśā
Wagzam alē hewyā līthā
D'nēqōr qennā w'nāwbed pārugē
Lā mār lā mār lā tarpe bā īdayyā
D'wadmāk hayyā ezdawnaţ.

Where could I escape from thee?

Where, O Lord, shall I flee from thee?
Where shall I hide from thy face?
Heaven is thy throne and the earth thy footstool;
Sea is thy way, and limbo thou rule!
If the world is facing its end,
Let me be in thy great mercy.

Thou knowest my sitting and standing.

Thou knowest, O Lord, that many are our sins
But we know that thy mercy is great.
If thy mercy will not intercede with thee
Perhaps we would perish because of our evils;
My Lord, my Lord, do not reject us
Whom thou hast fed with thy body and blood.

Thou hast formed us and placed thy hands on us.

In the beginning thou created us in the image of thy Godhead,
And by thy grace called us by thy name;
Let not the words of thy promise be made void
because of our iniquities
That demolished thy setting;
But Lord, shed thy mercy on us all
As thy grace is accustomed to do.

The king's daughter stood up in glory.

The Church resembles a young dove,
Which built its nest in the holy sanctuary.
The cursed serpent was jealous of her,
So as to take out her nest and destroy her young ones.
My Lord, my lord, do not take away thy hands from her,
Who was bought by thy living blood.

Translation (Malayalam)

Syriac Text Translation (Malayalam)
നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടെ പോകും
എവിടെ ഒളിക്കും കർത്താവേ നിൻ
സന്നിധിവിട്ടോടും ഞങ്ങൾ
ആകാശം നിൻ പാർപ്പിടമല്ലോ
കരയും കടലും നിറയുന്നോനെ
പാതാളത്തിലുമവിടുന്നല്ലോ
വാഴുന്നെവിടെയൊളിക്കും ഞങ്ങൾ

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1. Fr. Abel CMI Video AP 11.2

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email