ഞാനെൻ പിതാവിന്റെ പക്കൽ

Njaanen pithaavinte pakkal

CMSI Ref Number MA-MAL-25-DCS-048
Title

Njaanen pithaavinte pakkal
ഞാനെൻ പിതാവിന്റെ പക്കൽ

Language Malayalam
Author of text Fr. Abel C.M.I.
Composer of melody Rafi Jose

Source of text -Gaanaadhyaapakan


dandelion-53800 1280

song text


Date of composition of text/melody 1969
Category Liturgical
Performance space Church
Performance context Good Friday
Style  
Transliteration  
Recordings  
Comments  

 


Print   Email