ദാവീദിൻ പുത്രനാം യൗസേപ്പിൻ സ്തുതി

Daveedhin Puthranam Youseppin Sthuthi

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-335
Title

Daveedhin Puthranam Youseppin Sthuthi

ദാവീദിൻ പുത്രനാം യൗസേപ്പിൻ സ്തുതി

 

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Source of text Lyrics and Music Notation

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Song text


Date of composition of text/melody  
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email