ശമ്പഹ് ലെശ്ശാൻ
Śambah leśān (Praise my tongue)

Call Number EC-0021
Title Śambah leśān (Praise my tongue)
Category Syriac translation of Latin chants
Sub Category Paraliturgical Services
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

This is a free translation of the first stanza of the famous Latin hymn, Pange Lingua (‘Sing My Tongue’) that St. Thomas Aquinas (d. 1274) wrote for the feast of Corpus Christi. As in the Latin rite, the Syriac text was prescribed for the exposition of the Blessed Sacrament for Benediction. There are several melodies for this chant, some that are rhythmically free and others that are set to specific meters. Transcriptions of eight melodies in Western staff notation, including the one recorded here, can be found in A. Saldanha (1937:125-129). A distinctive feature of the melody performed here is its range of a complete octave. This is in contrast to the limited range of the Syriac melodies in general. The melody gradually ascends and descends like a bell-shaped curve. The upper tonic is the climactic point in the melody. The use of the raised fourth in an otherwise major scale and the leap of a perfect fourth in both ascending and descending manner are other special features that are seldom found in Syriac melodies, especially those from the pre- Portuguese period. Any direct affinity of this music to a Western chant melody remains to be explored.

Transliteration (Malayalam)

Source: Dewaalayageethangal, pp 60-61. Typset: Rosy Kurian & Sherin Joby

ശമ്പഹ് ലെശ്ശാൻ

ശമ്പഹ് ലെശ്ശാൻ ഹല്ലാശാ, റാസാ ദ് പഗ്റാ ദ് ലാമൂമ്മാ.
വദ്കാസ്ദെം ദൂക്കായി നപ്‌ശാ, മ്മ്ഹദ്യാനാ ദ്കൊല്ലേ അൽമ്മാ.
ദൽതീമൈ പുർക്കാൻ നാശാ, എശ്ശെദ് മൽക്കാ യന്തീദാ.
പേറാ ദ് കർസ്സാ ദൗസ്സുൽത്താ, സന്തീകൂസ്സൻ ഉസൈവർത്താ.
ദെന് ഹസ്സ് ലൻ മർഗാനീസ്സാ, മിൻസ് ലാപ്പ്സ്സാ സങ്കി ദ് കീസ്സാ.
ശ് കിന്തായി ഗേർ ശ് മയ്യാനായിത്താ, ദമ് ശീഹായി ത്തുവാനീസ്സാ.
മിൻ ദസറാ സറആ ദ് മെൽസ്സെ, വദ് അൽമ്മാ ശല്ലേം റഹത്തേ.
യൗകെസ്സാ ല്ല് സ്സൗത്താബൂസ്സേ ഉഹസ്സ്മ്മാ ബ് വസ്സീമ്മൂസ്സ് ഹൂമ്പേ.
ബ് ലെലിയാ ഹറായി ദഹശാമ്മീസ്സാ, കദ് സ് മീകാ അമ്മേ ആഹൂസ്സാ.
ശല്ലം നാമ്മോസ് ബ്എല്ലീസ്സാ, അംമെക് ല ഉപത്തീറൂസ്സാ.
മെൽസ്സാ ബെസ്രാ ബ് ഹേൽ മെൽസ്സേ, ല്ല് ഹെം ശറീർ അവദ് ബെസറേ.
വശ് ലെം പഗ്റേ മേകുൽത്താ, ബീദൈക്ക്ദോശ് ദസ്റേസർത്താ.
ഹാവിയാലം ഹീമേറീസ്സാ, ദെംക്യാനായാ ദമ്ശീഹാ.
വെൻലഹ്സാസ്സാ ലാശാൽമ്മാ, ഹൈമ്മാനൂസ്സാ ല്ല് ഹോദ് സാപ്പ്ക്കാ .
ഹൈമ്മാനൂസ്സാ ശാറീർത്താ, ഹീമ്മ് ശ്ശറാ ലെമ്പാവാസ്സാ.
ദ്ബാ നെഓൽ ലക്ക്ദോശ് കുദ്ശേ, അം കഹലാ ദർത്താദൂക്ക്സ്സേ.

 

Transliteration (Malayalam)

Source: Dewaalayageethangal, pp 60-61. Typset: Rosy Kurian & Sherin Joby

ശമ്പഹ് ലെശ്ശാൻ

ശമ്പഹ് ലെശ്ശാൻ ഹല്ലാശാ, റാസാ ദ് പഗ്റാ ദ് ലാമൂമ്മാ.
വദ്കാസ്ദെം ദൂക്കായി നപ്‌ശാ, മ്മ്ഹദ്യാനാ ദ്കൊല്ലേ അൽമ്മാ.
ദൽതീമൈ പുർക്കാൻ നാശാ, എശ്ശെദ് മൽക്കാ യന്തീദാ.
പേറാ ദ് കർസ്സാ ദൗസ്സുൽത്താ, സന്തീകൂസ്സൻ ഉസൈവർത്താ.
ദെന് ഹസ്സ് ലൻ മർഗാനീസ്സാ, മിൻസ് ലാപ്പ്സ്സാ സങ്കി ദ് കീസ്സാ.
ശ് കിന്തായി ഗേർ ശ് മയ്യാനായിത്താ, ദമ് ശീഹായി ത്തുവാനീസ്സാ.
മിൻ ദസറാ സറആ ദ് മെൽസ്സെ, വദ് അൽമ്മാ ശല്ലേം റഹത്തേ.
യൗകെസ്സാ ല്ല് സ്സൗത്താബൂസ്സേ ഉഹസ്സ്മ്മാ ബ് വസ്സീമ്മൂസ്സ് ഹൂമ്പേ.
ബ് ലെലിയാ ഹറായി ദഹശാമ്മീസ്സാ, കദ് സ് മീകാ അമ്മേ ആഹൂസ്സാ.
ശല്ലം നാമ്മോസ് ബ്എല്ലീസ്സാ, അംമെക് ല ഉപത്തീറൂസ്സാ.
മെൽസ്സാ ബെസ്രാ ബ് ഹേൽ മെൽസ്സേ, ല്ല് ഹെം ശറീർ അവദ് ബെസറേ.
വശ് ലെം പഗ്റേ മേകുൽത്താ, ബീദൈക്ക്ദോശ് ദസ്റേസർത്താ.
ഹാവിയാലം ഹീമേറീസ്സാ, ദെംക്യാനായാ ദമ്ശീഹാ.
വെൻലഹ്സാസ്സാ ലാശാൽമ്മാ, ഹൈമ്മാനൂസ്സാ ല്ല് ഹോദ് സാപ്പ്ക്കാ .
ഹൈമ്മാനൂസ്സാ ശാറീർത്താ, ഹീമ്മ് ശ്ശറാ ലെമ്പാവാസ്സാ.
ദ്ബാ നെഓൽ ലക്ക്ദോശ് കുദ്ശേ, അം കഹലാ ദർത്താദൂക്ക്സ്സേ.

Transliteration & Translation (English )

Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I. | Source: Qambel Maran - CD

Transliteration Translation
Śambah leśān hallāśā rāzā d'pag’rā d’lā mummā.
Wadkās dem dukai nawśā m’hadyānā d'kollē ālmā.
Sing, O my weak tongue, the mystery of the spotless body and the chalice of blood;
For the purification of the soul, Which gladdens the whole world.

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 Used to be sung as the opening chant for Benediction of the Blessed Sacrament in the Syro Malabar Church, until 1962 Lonappan Arackal & team Video AP 51a Syriac translation of the latin chant Pange Lingua by St.Thomas Aquinas
2 Rev. Dr. Jacob Vellian and team Video AP 6f
3 sung during the Eucharistic procession on Holy Thursday K. O. Chacko Koythadathil Video AP 5f
4 Ammini John Anamthuruthil Video AP 48 B Recorded Talk
5 Johny P. David playing the chant on Alto saxophone Video AP 56A  
6 Johny P. David with instrumental accompaniment Video AP 56B  
7 Varghese Chiriyankandath, Video AP 83  
8 Fr. Probus Perumalil, CMI Video AP 126  
9. Fr. Joseph J. Palackal CMI Video AP 241  

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email