ܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ
ഈശോ മാറൻ മ്ശീഹാ
Īśō māran m’śihā (Lord Jesus Christ)

Call Number EC-0003
Title Īśō māran m’śihā (Lord Jesus Christ)
Author St.Ephraim
Category Liturgy of the Hours
Sub Category Acrostic hymn
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.


Introduction

This is an acrostic hymn by St. Ephrem. The printed text carries the following title: teśbohtā d’awidā l’mār aprēm al āţwāţā d’īśo m’śihā (hymn of praise composed by St. Ephrem with the letters of ‘Jesus Christ’). It is sung during saprā on Sunday. There are ten strophes in the chant, one for each letter in Syriac in the name, īśo m’śihā (Jesus, the Messiah). It is probable that St. Ephrem composed the melody, too. The melody is one of the very few that are common to all the Syriac traditions in South India.

Text in East Syriac

Text in East Syriac
Transliteration (Malayalam)
;


ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ ܠܙܲܕ݁ܝܼܩܹ̈ܐ ܘܠܲܬ݂ܪ̈ܝܼܨܲܝ ܠܸܒܵܐ ܚܲܕ݂ܘܼܬ݂ܵܐ܀

ܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ
ܕܢܲܚ ܠܲܢ ܡ݂ܢ ܥܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ
ܐܸܬ݂ܵܐ ܘܐܲܦܩܲܢ ܡ݂ܢ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ
ܘܐܲܢܗܲܪ ܠܲܢ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܓܲܐܝܵܐ܀

ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܕܢܲܚ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ
ܘܲܥܪܲܩ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ
ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ ܠܲܢ ܡ݂ܢ ܢܘܼܗܪܹܗ
ܘܐܲܢܗܲܪ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ ܚܸܫ̈ܘܿܟ݂ܵܬ݂ܵܐ܀

ܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܐܲܕ݂ܢܲܚ ܒܓ݂ܵܘ ܬܹܒܹܝܠ
ܘܐܲܢܗܲܪ ܠܲܬ݂ܗܘܿܡܹ̈ܐ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ
ܕܥܸܟ݂ ܡܵܘܬܵܐ ܘܲܥܪܲܩ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ
ܘܐܸܬ݁ܬܲܒܲܪܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ܀

ܘܐܲܢܗܲܪ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ
ܕܡܸܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܚܸܫ̈ܘܿܟ݂ܵܢ ܗ̣݇ܘܲܝ̈
ܩܵܡܘ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܫܵܟ݂ܒܲܝ̈ ܥܲܦܪܵܐ
ܘܫܲܒܲܚܘ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ܀

ܥܒܲܕ݂ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܲܢ ܚܲܝܹ̈ܐ
ܘܐܸܬ݂ܥܲܠܝܼ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܠܪܵܘܡܵܐ
ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܐܵܬܹܐ ܒܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܪܲܒܵܐ
ܘܡܲܢܗܲܪ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܟ݂ܠ ܕܣܲܟ݁ܝܼܘ ܠܹܗ܀

ܡܲܠܟܲܢ ܐܵܬܹܐ ܒܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܪܲܒܵܐ
ܢܲܢܗܲܪ ܫܪ̈ܵܓܲܝܢ ܘܢܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܹܗ
ܘܢܸܚܕܸ݁ܐ ܒܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܚܕ݂ܝܼ ܒܲܢ
ܘܲܡܚܲܕܸ݁ܐ ܠܲܢ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܓܲܐܝܵܐ܀

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܢܲܣܸܩ ܠܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ
ܘܟ݂ܠܲܢ ܢܵܘܕܸ݁ܐ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܪܵܡܵܐ
ܕܲܣܓ݂ܝܼܘ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܘܫܲܠܚܹܗ ܨܹܐܕܲܝܢ
ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܲܢ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ܀

ܝܵܘܡܹܗ ܕܵܢܲܚ ܡ݂ܢ ܫܸܠܝܵܐ
ܘܢܵܦܩܝܼܢ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܩܲܕ݁ܝܼ̈ܫܵܘܗܝ
ܘܡܲܢܗ̱ܪܝܼܢ ܠܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܘܿܢ
ܟܠ ܕܲܥܡܲܠܘ ܘܲܠܐܝܼܘ ܘܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ݂ܘ܀

ܚܵܕܹܝܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܥܝܼܪ̈ܲܝ ܫܡܲܝܵܐ
ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܲܕ݂ܙܲܕ݁ܝܼܩܹ̈ܐ
ܘܣܵܝܡܝܼܢ ܟܠܝܼ̈ܠܹܐ ܒܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ
ܘܐܲܟܲܚ݇ܕ݂ ܡܝܲܒ݁ܒ݂ܝܼܢ ܘܲܡܗܲܠܠܝܼܢ܀

ܐܲܚܲܝ̈ ܩܘܼܡܘ ܘܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ݂ܘ
ܕܢܵܘܕܸ݁ܐ ܠܡܲܠܟܲܢ ܘܲܠܦܵܪܘܿܩܲܢ
ܕܐܵܬܹܐ ܒܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܘܲܡܚܲܕܸ݁ܐ ܠܲܢ
ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܓܲܐܝܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ܀

നുഹ്റാ ദ്നഹ് ല്സന്ദീക്കേ ഉലസിസൈ ലെമ്പാ ഹാദൂസാ

ഈശോ മാറൻ മ്ശിഹാ
ദ്നഹ് ലൻ മിൻ ഉമ്പാ ദാവൂയീ
എസാ വപ്കൻ മിൻ ഹെശ്ശോകാ
വന്ഹർ ലൻ ബ്നുഹ്റേ ഗയ്യാ

ഈമാമാ ദ്നഹ് അൽ ബ്നയ്നാശാ
വാറക്ക് ശുൽത്താനേ ദ്ഹെശ്ശോകാ
നുഹ്റാ ദ്നഹ് ലൻ മിൻ നുഹ്റേ
വന്ഹർ ഐനയ്ൻ ഹെശ്ശോകാസാ

ശൂവ്ഹേ അദ്നഹ് ബ്ഗാവ് തെവേൽ
വൻഹർ ലസ്ഹോമെ തഹ്തായേ
ദ്ഏക് മൗത്താ വാറക് ഹെശ്ശോകാ
വെത്തമ്പർ തർഏ ദശ്യോൽ

വന്ഹർ ല്കൊല്ഹേൻ ബെർയാസാ
ദ്മിൻ കദിം ഹെശ്ശോകാൻ വായ്
കാം മീസേ ശാക്വൈ അപ്റാ
ഉശമ്പഹ് ദഹ്വാ ല്ഹോൻ പുർക്കാനാ.

അവദ് പുർക്കാനാ ഉയാവ് ലൻ ഹയ്യേ
വെസ്അല്ലി ല്വാസ് ആവൂയ് ല്റൗമാ
ഉസൂവ് ആസേ ബ്ശുവ്ഹേ റമ്പാ
ഉമന്ഹർ ഐനേ ദ്കോൻ ദ്സക്കിവ് ലേ.

മൽക്കൻ ആസേ ബ്ശുവ്ഹേ റമ്പാ
നന്ഹർ ശ്റാഗൈൻ ഉനെപ്പോക് ലൂർഏ
ഉനെഹ്ദേ ബേ അക് ദഹ്ദീ ബൻ
വമ്ഹന്ദേ ലൻ ബ്നുഹ്റേ ഗയ്യാ

ശുവ്ഹാ നാസേക് ല്റമ്പൂസേ
ഉകൊല്ലൻ നൗദേ ലവുയ് റാമാ
ദസ്ഗിവ് റഹ്മാവ് ഉശൽഹെ സദയ്ൻ
വാവദ് ലൻ സവ്റാ ഉപുർകാനാ

യൗമേ ദാനഹ് മിൻ ശേല്യാ
ഉനാപ്കിൻ ലൂർഏ കന്ദീശാവ്
ഉമന്ഹ്റീൻ ലമ്പേയ്ദയ്ഹോൻ
കോൽ ദാമൽ വാലീവ് വെത്തയ്യവ്

ഹാദേൻ മാലാകേ ഉഈറൈ ശ്മയ്യാ
ബ്ശൂവ്ഹാ ദ്കേനേ വദ്സന്ദീക്കേ
ഉസായ്മിൻ ക്ലീലേ വ്റേശയ്ഹോൻ
വക്കദ് മ്യബ്വിൻ വമ്ഹല്ലിൻ

ആഹൈ കും വെത്തയ്വ്
ദ്നൗദേ ല്മൽക്കൻ വൽപാറോക്കൻ
ദാസേ ബ്ശുവ്ഹേ വമ്ഹന്ദേ ലൻ
ബ്നുഹ്റേ ഗയ്യാ ബേസ് മൽകൂസാ.

Source: Liturgy of Syro Malabar Church
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Source: Liturgy of Syro Malabar Church
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Text in East Syriac

Text in East Syriac


ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ ܠܙܲܕ݁ܝܼܩܹ̈ܐ ܘܠܲܬ݂ܪ̈ܝܼܨܲܝ ܠܸܒܵܐ ܚܲܕ݂ܘܼܬ݂ܵܐ܀

ܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ
ܕܢܲܚ ܠܲܢ ܡ݂ܢ ܥܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ
ܐܸܬ݂ܵܐ ܘܐܲܦܩܲܢ ܡ݂ܢ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ
ܘܐܲܢܗܲܪ ܠܲܢ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܓܲܐܝܵܐ܀

ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܕܢܲܚ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ
ܘܲܥܪܲܩ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ
ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ ܠܲܢ ܡ݂ܢ ܢܘܼܗܪܹܗ
ܘܐܲܢܗܲܪ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ ܚܸܫ̈ܘܿܟ݂ܵܬ݂ܵܐ܀

ܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܐܲܕ݂ܢܲܚ ܒܓ݂ܵܘ ܬܹܒܹܝܠ
ܘܐܲܢܗܲܪ ܠܲܬ݂ܗܘܿܡܹ̈ܐ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ
ܕܥܸܟ݂ ܡܵܘܬܵܐ ܘܲܥܪܲܩ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ
ܘܐܸܬ݁ܬܲܒܲܪܘ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ܀

ܘܐܲܢܗܲܪ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ
ܕܡܸܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܚܸܫ̈ܘܿܟ݂ܵܢ ܗ̣݇ܘܲܝ̈
ܩܵܡܘ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܫܵܟ݂ܒܲܝ̈ ܥܲܦܪܵܐ
ܘܫܲܒܲܚܘ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ܀

ܥܒܲܕ݂ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܲܢ ܚܲܝܹ̈ܐ
ܘܐܸܬ݂ܥܲܠܝܼ ܠܘܵܬ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܠܪܵܘܡܵܐ
ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܐܵܬܹܐ ܒܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܪܲܒܵܐ
ܘܡܲܢܗܲܪ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܟ݂ܠ ܕܣܲܟ݁ܝܼܘ ܠܹܗ܀

ܡܲܠܟܲܢ ܐܵܬܹܐ ܒܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܪܲܒܵܐ
ܢܲܢܗܲܪ ܫܪ̈ܵܓܲܝܢ ܘܢܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܹܗ
ܘܢܸܚܕܸ݁ܐ ܒܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܚܕ݂ܝܼ ܒܲܢ
ܘܲܡܚܲܕܸ݁ܐ ܠܲܢ ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܓܲܐܝܵܐ܀

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܢܲܣܸܩ ܠܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ
ܘܟ݂ܠܲܢ ܢܵܘܕܸ݁ܐ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܪܵܡܵܐ
ܕܲܣܓ݂ܝܼܘ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܘܫܲܠܚܹܗ ܨܹܐܕܲܝܢ
ܘܲܥܒܲܕ݂ ܠܲܢ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ܀

ܝܵܘܡܹܗ ܕܵܢܲܚ ܡ݂ܢ ܫܸܠܝܵܐ
ܘܢܵܦܩܝܼܢ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܩܲܕ݁ܝܼ̈ܫܵܘܗܝ
ܘܡܲܢܗ̱ܪܝܼܢ ܠܲܡܦܹܝܕܲܝ̈ܗܘܿܢ
ܟܠ ܕܲܥܡܲܠܘ ܘܲܠܐܝܼܘ ܘܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ݂ܘ܀

ܚܵܕܹܝܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܥܝܼܪ̈ܲܝ ܫܡܲܝܵܐ
ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܲܕ݂ܙܲܕ݁ܝܼܩܹ̈ܐ
ܘܣܵܝܡܝܼܢ ܟܠܝܼ̈ܠܹܐ ܒܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ
ܘܐܲܟܲܚ݇ܕ݂ ܡܝܲܒ݁ܒ݂ܝܼܢ ܘܲܡܗܲܠܠܝܼܢ܀

ܐܲܚܲܝ̈ ܩܘܼܡܘ ܘܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ݂ܘ
ܕܢܵܘܕܸ݁ܐ ܠܡܲܠܟܲܢ ܘܲܠܦܵܪܘܿܩܲܢ
ܕܐܵܬܹܐ ܒܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܘܲܡܚܲܕܸ݁ܐ ܠܲܢ
ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܓܲܐܝܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ܀

Source: Liturgy of Syro Malabar Church
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Text in East Syriac

Transliteration (Malayalam)
;

നുഹ്റാ ദ്നഹ് ല്സന്ദീക്കേ ഉലസിസൈ ലെമ്പാ ഹാദൂസാ

ഈശോ മാറൻ മ്ശിഹാ
ദ്നഹ് ലൻ മിൻ ഉമ്പാ ദാവൂയീ
എസാ വപ്കൻ മിൻ ഹെശ്ശോകാ
വന്ഹർ ലൻ ബ്നുഹ്റേ ഗയ്യാ

ഈമാമാ ദ്നഹ് അൽ ബ്നയ്നാശാ
വാറക്ക് ശുൽത്താനേ ദ്ഹെശ്ശോകാ
നുഹ്റാ ദ്നഹ് ലൻ മിൻ നുഹ്റേ
വന്ഹർ ഐനയ്ൻ ഹെശ്ശോകാസാ

ശൂവ്ഹേ അദ്നഹ് ബ്ഗാവ് തെവേൽ
വൻഹർ ലസ്ഹോമെ തഹ്തായേ
ദ്ഏക് മൗത്താ വാറക് ഹെശ്ശോകാ
വെത്തമ്പർ തർഏ ദശ്യോൽ

വന്ഹർ ല്കൊല്ഹേൻ ബെർയാസാ
ദ്മിൻ കദിം ഹെശ്ശോകാൻ വായ്
കാം മീസേ ശാക്വൈ അപ്റാ
ഉശമ്പഹ് ദഹ്വാ ല്ഹോൻ പുർക്കാനാ.

അവദ് പുർക്കാനാ ഉയാവ് ലൻ ഹയ്യേ
വെസ്അല്ലി ല്വാസ് ആവൂയ് ല്റൗമാ
ഉസൂവ് ആസേ ബ്ശുവ്ഹേ റമ്പാ
ഉമന്ഹർ ഐനേ ദ്കോൻ ദ്സക്കിവ് ലേ.

മൽക്കൻ ആസേ ബ്ശുവ്ഹേ റമ്പാ
നന്ഹർ ശ്റാഗൈൻ ഉനെപ്പോക് ലൂർഏ
ഉനെഹ്ദേ ബേ അക് ദഹ്ദീ ബൻ
വമ്ഹന്ദേ ലൻ ബ്നുഹ്റേ ഗയ്യാ

ശുവ്ഹാ നാസേക് ല്റമ്പൂസേ
ഉകൊല്ലൻ നൗദേ ലവുയ് റാമാ
ദസ്ഗിവ് റഹ്മാവ് ഉശൽഹെ സദയ്ൻ
വാവദ് ലൻ സവ്റാ ഉപുർകാനാ

യൗമേ ദാനഹ് മിൻ ശേല്യാ
ഉനാപ്കിൻ ലൂർഏ കന്ദീശാവ്
ഉമന്ഹ്റീൻ ലമ്പേയ്ദയ്ഹോൻ
കോൽ ദാമൽ വാലീവ് വെത്തയ്യവ്

ഹാദേൻ മാലാകേ ഉഈറൈ ശ്മയ്യാ
ബ്ശൂവ്ഹാ ദ്കേനേ വദ്സന്ദീക്കേ
ഉസായ്മിൻ ക്ലീലേ വ്റേശയ്ഹോൻ
വക്കദ് മ്യബ്വിൻ വമ്ഹല്ലിൻ

ആഹൈ കും വെത്തയ്വ്
ദ്നൗദേ ല്മൽക്കൻ വൽപാറോക്കൻ
ദാസേ ബ്ശുവ്ഹേ വമ്ഹന്ദേ ലൻ
ബ്നുഹ്റേ ഗയ്യാ ബേസ് മൽകൂസാ.

Source: Liturgy of Syro Malabar Church
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.
Transliteration Translation

Nuhrā d'nah l'zandiqē
W'laţrīsay lembā hadūţa.

Īśō māran m'śihā
D'nah lan min umba d'awūy
Eţā wapqan min heśokā
Wan'har lan b'nuhrē gayyā.

Yīmmāmmā d'nah al b'naynāśā
Wāraq śulthānē d'heśōkā
Nuhrā d'nah lan min nuhrē
Wan'har aynayn heśōkāţā.

Śuwhē adnah b'gāw tēwēl
Wan'har laţhomē tahtāyē
D'ek māwtā wāraq heśōkā
Wettambar tar'ē daśyol.

Wan’har 1'kolhēn beryāţā
D'min qdīm heśōkān way
Qām mīţē śākway aprā
W'śambah dahwā 1'hōn purqānā.

Awad purqānā w'yaw lan hayyē
Weţallī 1'wās awūy l’rāumā
W'ţūw āţē b'śuwhē rambā
W'manhar ayne d'kōl d'zakkīw lē.

Malkan āţē b’śwhē rambā
Nanhar śrāgayn w’nepoq l’ur’ē
W’nehde bē ak dahdi ban
Wamhande lan b’nuhrē gayyā.

Śuwhā nasseq l’rambuţē
W’kollan nāwde l’awuy rāmā
Dasgiw rahmāw w’śalhē sēdayn
Wawad lan sawrā w’purqānā.

Yāwmē dānah min śelyā
W’nāpqin l’ur’ē qandiśāw
W’manhrin lampēdayhon
Kōl dāmal walyiw wetthayyaw.

Hādēn mālākē w’īrai śmayyā
B’śuwhā d’kēnē wadzandīqē
W’sāymin klilē b’rēśayhōn
Wak’ad m’yambwin wamhallīn.

Ahay qum wetthayyaw
D’nāwde l’malkan walpārōqan
D’āţē b’śuwhē wamhande lan
B’nuhrē gayyā d’bēţ malkuţā.

A light has shone to the just
And gladness to the upright of heart.

Jesus our Lord has come forth
From the bosom of his Father.
He came and brought us out of darkness,
And enlightened us by his glorious light.

Daylight has shone over men,
Power of darkness has fled,
A light has dawned on us from his light,
And enlightened our dark eyes.

He made his glory shine on the universe
And enlightened the lower depths.
Death was put out and darkness fled
And the doors of limbo were broken.

He illumined the whole creation
that was in darkness.
The dead and those lying in the dust
rose up and sang praises
Because they received redemption.

He effected redemption and gave us life
He was raised to his Father in heaven.
And again he will come with great glory,
And enlighten the eyes of all who awaited him.

Our king will come with great glory
Let us kindle our lamps and go to greet him.
Let us receive him with joy, as he did with us,
And he will gladden us in his brilliant light.

Let us offer praise to him who is great,
And let us all thank his exalted Father,
Who is full of mercy and has sent him to us,
And offered us hope and redemption.

His day will dawn all of a sudden,
And his saints will go to receive him;
And all who labor diligently and are ready
Will kindle their lamps.

The Angels and watchers of heaven
Will rejoice at the glory of the just and the upright,
And will place crowns on their heads,
And together they will chant praises.

Get up, my brothers, and be ready
To praise our King and our Redeemer,
Who comes in his glory and will gladden us
With his glorious light of the Kingdom.

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

Acrostic Hymn of St.Ephrem the Syrian
Fr. Emmanuel Thelly C.M.I.
Video AP 1b Acrostic Hymn of St.Ephrem the Syrian

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email