ܐܥܵܒ݂ܕܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܡܵܪܝ

Awdinan mar (Words of Institution / Institution Narrative)

ആവ്ദീനൻ മാർ

Call Number EC-0069
Title Āwdīnan mār
ആവ്ദീനൻ മാർ (കുർബാന സ്ഥാപന വിവരണം)
Category  
Liturgical Context Qurbānā and the Hours of Syriac churches.

Transliteration (Malayalam)

Text in East Syriac
Transliteration in Malayalam

ܥܵܒ݂ܕܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܡܵܪܝ ܕܘܼܟܪܵܢ ܚܲܫܹܗ ܕܲܒ݂ܪܵܟ ܐܲܝܟ ܕܐܲܠܸܦ ܠܲܢ܆ ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܘ ܕܡܸܫܬܠܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ ܫܩܲܠ ܐܝܼܫܘܿܥ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܘܗܝ ܕܲܟܝܵܬܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܬܵܐ ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܠܘܵܬܵܟ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝܼ ܡܫܲܒܚܵܐ ܘܒ݂ܲܪܸܟ ܀܀܀ ܘܲܩܨܵܐ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܬܲܠܡܝܼܕܵܘܗܝ ܘܐܸܡܲܪ܆ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܦܲܓܪܵܐ ܕܝܼܠܝ ܕܲܚܠܵܦܲܝܟܘܿܢ ܡܸܬ݂ܩܨܸܐ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܲܚܬܵܚܹܐ܆ ܣܲܒ݂ܘ ܘܐܲܟܘܿܠܘ ܡܸܢܹܐ ܟܠܟܘܿܢ܀
ܐܵܡܹܝܢ܂
ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܥܲܠ ܟܵܣܵܐ ܐܵܘܕܝܼ ܘܒ݂ܲܪܸܟ ܀܀܀ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ܆ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܕܡܵܐ ܕܝܼܠܝ܆ ܕܲܕܝܵܬ݂ܹܩܹܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܣܲܓܝܼܐܹܐ ܡܸܬ݂ܐܫܸܕ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹܐ܆ ܣܲܒ݂ܘ ܘܐܸܫܬܵܘ ܡܸܢܹܗ ܟܠܟܘܿܢ
ܐܵܡܹܝܢ܂
ܘܐܸܡܲܬ݂ܝ ܕܡܸܬ݂ܟܲܢܫܝܼܢ ܐܲܢ݇ܬܘܿܢ ܒܫܹܡܝ܆ ܥܒ݂ܸܕܘ ܠܕܘܼܟܪܵܢܝ ܗܵܕܹܐ ܕܥܸܒ݂ܕܹܬ݂܂

ആവ്ദീനൻ മാർ ദുൿറാനേ ദ്ഹശ്ശേ ദവ്റാൿ അയക് ദാലെപ് ലൻ. ബ് ലെലിയാ ദേൻ ഹാവ് മെശ്ത്ലെ്ം വാ ബേ ശ്ഖൽ ലഹമാ അൽ ഈദാവ് ദൿയാസാ വ്ഖന്ദീശാസാ വ്ആറീം അയ്നാവ് ലശ്മയ്യാ ല് വാസേ ദാവൂയ് മ്ശബെഹാ ഉബാറെക് † † † വഖ്സാ ഉയാവ് ല്തൽമീദാവ് വേമർ: ഹാനാ യീസാവ് പഗ്റാ ദീൽ ദഹലാപയ്കോൻ മെസ്ഖ്സേ ല്ശൂബ്ഖാനാ ദഹ്താഹേ. സാവ് വകോൽ മെന്നേ കൊലഹോൻ. ആമ്മേൻ.

ഉഹാകന്നാ ആപ് അൽ കാസാ ആവ്ദീ വ്ബറെക് † † † ഉയവ് ല്ഹോൻ വേമർ: ഹാനാ യീസാവ് ദ്മാ ദീൽ ദദ്യാസേഖേ ഹദെതാ ദഹലാപ് സൻഗീയേ മെസെശെദ് ല്ശൂബ്ഖാനാ ദഹെതായേ: സാവ് വെസ്താവ് മെന്നേ കൊലഹോൻ. ആമ്മേൻ.

Transliteration (Malayalam)

Text in East Syriac

ܥܵܒ݂ܕܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܡܵܪܝ ܕܘܼܟܪܵܢ ܚܲܫܹܗ ܕܲܒ݂ܪܵܟ ܐܲܝܟ ܕܐܲܠܸܦ ܠܲܢ܆ ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܘ ܕܡܸܫܬܠܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ ܫܩܲܠ ܐܝܼܫܘܿܥ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܘܗܝ ܕܲܟܝܵܬܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܬܵܐ ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܠܘܵܬܵܟ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝܼ ܡܫܲܒܚܵܐ ܘܒ݂ܲܪܸܟ ܀܀܀ ܘܲܩܨܵܐ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܬܲܠܡܝܼܕܵܘܗܝ ܘܐܸܡܲܪ܆ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܦܲܓܪܵܐ ܕܝܼܠܝ ܕܲܚܠܵܦܲܝܟܘܿܢ ܡܸܬ݂ܩܨܸܐ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܲܚܬܵܚܹܐ܆ ܣܲܒ݂ܘ ܘܐܲܟܘܿܠܘ ܡܸܢܹܐ ܟܠܟܘܿܢ܀
ܐܵܡܹܝܢ܂
ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܥܲܠ ܟܵܣܵܐ ܐܵܘܕܝܼ ܘܒ݂ܲܪܸܟ ܀܀܀ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ܆ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܕܡܵܐ ܕܝܼܠܝ܆ ܕܲܕܝܵܬ݂ܹܩܹܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܣܲܓܝܼܐܹܐ ܡܸܬ݂ܐܫܸܕ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹܐ܆ ܣܲܒ݂ܘ ܘܐܸܫܬܵܘ ܡܸܢܹܗ ܟܠܟܘܿܢ
ܐܵܡܹܝܢ܂
ܘܐܸܡܲܬ݂ܝ ܕܡܸܬ݂ܟܲܢܫܝܼܢ ܐܲܢ݇ܬܘܿܢ ܒܫܹܡܝ܆ ܥܒ݂ܸܕܘ ܠܕܘܼܟܪܵܢܝ ܗܵܕܹܐ ܕܥܸܒ݂ܕܹܬ݂܂

Transliteration in Malayalam

ആവ്ദീനൻ മാർ ദുൿറാനേ ദ്ഹശ്ശേ ദവ്റാൿ അയക് ദാലെപ് ലൻ. ബ് ലെലിയാ ദേൻ ഹാവ് മെശ്ത്ലെ്ം വാ ബേ ശ്ഖൽ ലഹമാ അൽ ഈദാവ് ദൿയാസാ വ്ഖന്ദീശാസാ വ്ആറീം അയ്നാവ് ലശ്മയ്യാ ല് വാസേ ദാവൂയ് മ്ശബെഹാ ഉബാറെക് † † † വഖ്സാ ഉയാവ് ല്തൽമീദാവ് വേമർ: ഹാനാ യീസാവ് പഗ്റാ ദീൽ ദഹലാപയ്കോൻ മെസ്ഖ്സേ ല്ശൂബ്ഖാനാ ദഹ്താഹേ. സാവ് വകോൽ മെന്നേ കൊലഹോൻ. ആമ്മേൻ.

ഉഹാകന്നാ ആപ് അൽ കാസാ ആവ്ദീ വ്ബറെക് † † † ഉയവ് ല്ഹോൻ വേമർ: ഹാനാ യീസാവ് ദ്മാ ദീൽ ദദ്യാസേഖേ ഹദെതാ ദഹലാപ് സൻഗീയേ മെസെശെദ് ല്ശൂബ്ഖാനാ ദഹെതായേ: സാവ് വെസ്താവ് മെന്നേ കൊലഹോൻ. ആമ്മേൻ.

Transliteration & Translation and Glossary in (English)

Transliteration in English Translation in English Glossary
Āwdīnan mār dukrānē d’haśśē d’awrākh akh dāllep lan;

b’lelyā dēn hāw d'meśthlem wā bēh,
śqal lahmā al īdāw dakhyāsā w’qandīśāsā,
w’ārīm aynāw laśmayyā l’wāsē dawūy m’śabehā;
u’bārekh † † † , waqsā, uyaw l’thalmīdāw w’emar:
hānā yīsāw pagrā dīl, dahlāpaykkōn mesqsē l’śūbqānā dahthāhē.
Saw wakhōl mennē kolakhōn.

AAMEN

U’hākhannā āp al kāsā, āwdī w’barekh † † †, u’yaw l’hōn w’emar:
hānā yīsāw dmā dīl dadyāthēqē hadethā,
dahlāp sangīyē meseśed l’śūbqānā dahethāhē.
Sāw wes´thāw mennē kolakhōn.
Wēmas meskanśīn athōn b’śem awed l’dukrān hādē dewdes
We celebrate, Lord, the memorial of the passion of your Son as he has commanded us;
That night during which he was betrayed,
he took bread in his pure and holy hands,
and raised his eyes toward heaven to his glorious Father;
and blessed † † † , and broke and gave to his disciples and said:
this is my body, which for you is being broken for the forgiveness of sins.
Take and eat from it, all of you.

AAMEN

And likewise also over the chalice, thanked and blessed † † † , and gave to them and said:
This is my blood of the new covenant,
which for many is being shed for the forgiveness of sins.
Take and drink from it, all of you.
Whenever you gather together in my name, do in memory which I have done.
Āwdīn + an = we celebrate,
mār = Lord,
dukrān = the memorial;
hašše = of the passion d + brā + ak = of your Son;
ah = as;
dallep = he instructed;
Lan =us; b’ + lelyā = the night dēn =then;
haw d’ + mešthlemwā =when He was betrayed;
qal = he took;
lahmā = the bread al = in;
īdāw + dakyāsā w’+ qandīšāsā= his pure and holy hands;
w’+ārīm = and raised aynāw = his eyes; l’ + šmayyā = to heaven; l’ + wāsāk = towards;
l’ + awūy m’šabahā = his glorious father w’ + bārek = and blessed;
waqsā = and broke;
yāw = gave;
l’+ salmīdāw = to his disciples w’ + emmar = and said; hānā = this; īsāw = is;
pag’rā = body; dil= my dahlāpaykōn = which for your sake; mesqase = is given up;
l’ + šūqānā = for the forgiveness dahthāhē = of sins;
saw = take;
w’akōl = and eat;
mennē = from it; kolhōn = all of you. w’ = hākannā = and similarly;
p =also;
al = over;
kāsa = the chalice;
āwdī == He gave thanks w’ + bārek = and blessed. w’yāw = and gave;
l’ + hōn = to them; w’ + emmar = and said hānā = this; īsāw = is ; d’mā = the blood;
dil = my;
dadyāsēqē hadathā = of the new covenant dahlāp = which for the sake;
sangīyē = of many; mesešed = is shed;
l’šūqānā = for the forgiveness dahthāhē = of sins;
saw =take;
ešthāw = and drink;
mennē = from it;
kolhōn = all of you

Transliteration & Translation and Glossary in (English)

Transliteration in English
Āwdīnan mār dukrānē d’haśśē d’awrākh akh dāllep lan;

b’lelyā dēn hāw d'meśthlem wā bēh,
śqal lahmā al īdāw dakhyāsā w’qandīśāsā,
w’ārīm aynāw laśmayyā l’wāsē dawūy m’śabehā;
u’bārekh † † † , waqsā, uyaw l’thalmīdāw w’emar:
hānā yīsāw pagrā dīl, dahlāpaykkōn mesqsē l’śūbqānā dahthāhē.
Saw wakhōl mennē kolakhōn.

AAMEN

U’hākhannā āp al kāsā, āwdī w’barekh † † †, u’yaw l’hōn w’emar:
hānā yīsāw dmā dīl dadyāthēqē hadethā,
dahlāp sangīyē meseśed l’śūbqānā dahethāhē.
Sāw wes´thāw mennē kolakhōn.
Wēmas meskanśīn athōn b’śem awed l’dukrān hādē dewdes
Translation in English
We celebrate, Lord, the memorial of the passion of your Son as he has commanded us;
That night during which he was betrayed,
he took bread in his pure and holy hands,
and raised his eyes toward heaven to his glorious Father;
and blessed † † † , and broke and gave to his disciples and said:
this is my body, which for you is being broken for the forgiveness of sins.
Take and eat from it, all of you.

AAMEN

And likewise also over the chalice, thanked and blessed † † † , and gave to them and said:
This is my blood of the new covenant,
which for many is being shed for the forgiveness of sins.
Take and drink from it, all of you.
Whenever you gather together in my name, do in memory which I have done.
Glossary
Āwdīn + an = we celebrate,
mār = Lord,
dukrān = the memorial;
hašše = of the passion d + brā + ak = of your Son;
ah = as;
dallep = he instructed;
Lan =us; b’ + lelyā = the night dēn =then;
haw d’ + mešthlemwā =when He was betrayed;
qal = he took;
lahmā = the bread al = in;
īdāw + dakyāsā w’+ qandīšāsā= his pure and holy hands;
w’+ārīm = and raised aynāw = his eyes; l’ + šmayyā = to heaven; l’ + wāsāk = towards;
l’ + awūy m’šabahā = his glorious father w’ + bārek = and blessed;
waqsā = and broke;
yāw = gave;
l’+ salmīdāw = to his disciples w’ + emmar = and said; hānā = this; īsāw = is;
pag’rā = body; dil= my dahlāpaykōn = which for your sake; mesqase = is given up;
l’ + šūqānā = for the forgiveness dahthāhē = of sins;
saw = take;
w’akōl = and eat;
mennē = from it; kolhōn = all of you. w’ = hākannā = and similarly;
p =also;
al = over;
kāsa = the chalice;
āwdī == He gave thanks w’ + bārek = and blessed. w’yāw = and gave;
l’ + hōn = to them; w’ + emmar = and said hānā = this; īsāw = is ; d’mā = the blood;
dil = my;
dadyāsēqē hadathā = of the new covenant dahlāp = which for the sake;
sangīyē = of many; mesešed = is shed;
l’šūqānā = for the forgiveness dahthāhē = of sins;
saw =take;
ešthāw = and drink;
mennē = from it;
kolhōn = all of you

Available Recordings

Aramaic Project Recordings

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1

.
Bishop Joseph Kallarangatt Video AP 15a
2.

Fr. Sebastian Sankoorikkal Video AP 25p
3.

Rev. Dr. Jacob Vellian Video AP 6k
4.

Rev. Dr. George Koyilparambil Video AP 50b
5. Rev. Dr. George Koyilparambil Video AP 19
6. St. Thomas the Apostle Syro-Malabar Forane Catholic Church, Dallas, Texas Video AP 100
7. Fr/ Probus Perumalil Video AP 119
8. Fr Antony Sylvester Puthussery, CMI Video AP 102
9. Major Archbishop Cardinal George Alencherry. Video AP 144
10. Rev. Dr. George Koyilparambil Video AP 19
11. Fr. Jose P. Kottaram Video AP 54K
12. Fr. George Plathottam. Video AP 70AC
13. Dr. Jacob Vellian Video AP 80U
14. Fr THOMAS KANJIRATHUMOOTTIL Video AP 88
15. Fr. Cyril Thayyil Chants Video AP 92
16. Fr. Augustine Kandathikkudyil Video AP 96
17. Fr. Cyril Thayyil Video AP 154
18. Bishop Joseph Kallarangatt Video AP 155
19. Fr. Cyril Thayyil Video AP 156
20. Fr. Varghese ( Saji) Mattathil Video AP 165-26
21. Bishop Thomas Tharayil Video AP 201
22. Bishop Thomas Tharayil Video AP 215
23. Fr. Joseph J. Palackal, CMI Video AP 341

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email