യേശുവിൻ യാഗം ആത്മയാഗം

Yeshuvin Yagam Athmayagam

7
CMSI Ref Number MA-MAL-084-DCS-888
Title Yeshuvin Yagam Athmayagam
യേശുവിൻ യാഗം ആത്മയാഗം
Language Malayalam
Lyrics Fr. Thomas Idayal MCBS, Fr. Jacob Akkanathu MCBS, Fr. Jose Theruparambil MCBS and Fr. Augustine Punnassery MCBS
Music Jacob Francies
Orchestra Composed and Conducted by P.R Murali
Singer Sabu

Source of text - Divyakarunya Geethangal Vol- IIIMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at Kalabhavan, Cochin
Produced By Missionary Congregation of the Blessed Sacrament Alwaye-5
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Christian Devotional Songs
Transliteration
Comments

Print   Email