ഞാനാണു ജീവന്റെ അപ്പം

Njananu Jeevante appam

7
CMSI Ref Number MA-MAL-084-DCS-891
Title Njananu Jeevante appam
ഞാനാണു ജീവന്റെ അപ്പം
Language Malayalam
Lyrics Fr. Thomas Idayal MCBS, Fr. Jacob Akkanathu MCBS, Fr. Jose Theruparambil MCBS and Fr. Augustine Punnassery MCBS
Music Jacob Francies
Orchestra Composed and Conducted by P.R Murali
Singer Mathukutty thannippara

Source of text - Divyakarunya Geethangal Vol- IIIMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at Kalabhavan, Cochin
Produced By Missionary Congregation of the Blessed Sacrament Alwaye-5
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Christian Devotional Songs
Transliteration
Comments

Print   Email