എന്റെ ആത്മാവു കർത്താവിനെ (മറിയത്തിന്റെ സ്‌തോത്രഗീതം)

Ente Athmavu Karthavine (Mary's Magnificat)

CMSI Ref Number MA-MAL-079-DCS-770
Title Ente Athmavu Karthavine (Mary's Magnificat)
എന്റെ ആത്മാവു കർത്താവിനെ(മറിയത്തിന്റെ സ്‌തോത്രഗീതം)
Language Malayalam
Lyrics Book of Psalms
Music Sr. Sheila c.m.c and Dr. Joseph Palackal C.M.I
Singers Sr. Sheila c.m.c

Source of text - SankeerthanamMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Publications Unknown
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Mary's Magnificat
Transliteration
Comments

Print   Email