ഈ കുരിശിൻ്റെ പാതയിൽ
Ee Kurishinde Pathayil

CMSI Ref. Number MA-MAL-041-DCS-475
Title Ee Kurishinde Pathayil
ഈ കുരിശിൻ്റെ പാതയിൽ
Language Malayalam
Author of text Joy Thottam
Composer of melody P.K. Sebastian
Performer(s) Vincent

Book Title- CHRISTIAN SONGS ) (Mal) P.JAYACHANDRAN/ VINCENT/ J. M. RAJU & LATHA / S.JANAKI / AMBILI.


Song text


ഈ കുരിശിൻ്റെ പാതയിൽ
നിത്യജീവൻ്റെ വേദിയിൽ
ഞാനൊന്നു നിൽക്കട്ടെ അൽപ്പനേരം
ഏകനായി.... മൗനമായ് അൽപ്പനേരം

കുരിശു ചുമക്കുന്നു നാഥൻ തളരുന്നു
കാലുകൾ ഇടറുന്നൂ.. - നാഥൻ
ക്രൂശുമായ് വീഴുന്നൂ..
കന്യാതനയനെ കിടത്താനായ്
നാമൊരുക്കിയതീക്കുരിശല്ലേ
മരക്കുരിശ്ശല്ലേ

ആണികൾ കയറുന്നു കൈകാൽ പിളരുന്നൂ
ആണികൾ കയറുന്നു കൈകാൽ പിളരുന്നൂ
ദാഹത്താൽ വരളുന്നൂ..
നാഥൻ്റെ നാവിതാ വരളുന്നൂ
തലചായ്ച്ചു നാഥൻ വെടിയുന്നു പ്രാണൻ
എനിക്കു നിത്യ രക്ഷയേകിടുവാൻ
ബലിയായില്ലേ..

ഈ കുരിശിൻ്റെ പാതയിൽ
നിത്യജീവൻ്റെ വേദിയിൽ
ഞാനൊന്നു നിൽക്കട്ടെ അൽപ്പനേരം
ഏകനായി.... മൗനമായ് അൽപ്പനേരം

Date of composition of text/melody
Category
Performance space
Performance context
Typesetting by  
Style
Transliteration
Recordings
CHRISTIAN SONGS (Mal) P.JAYACHANDRAN/ VINCENT/ J. M. RAJU & LATHA / S.JANAKI / AMBILI.
Comments


Print   Email