ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനൊത്തു

Daivame Angayude Karunyathinoth (Psalms-51)

CMSI Ref Number MA-MAL-079-DCS-771
Title Daivame Angayude Karunyathinoth (Psalms-51)
ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനൊത്തു
Language Malayalam
Lyrics Book of Psalms
Music Sr. Sheila c.m.c and Dr. Joseph Palackal C.M.I
Singers Dr. Joseph Palackal C.M.I

Source of text - SankeerthanamMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Publications Unknown
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Psalm
Transliteration
Comments

Print   Email