ജീവൽപ്രകാശമെൻ ദൈവമേ നീ

Jeevalprakashamen Daivame Nee

CMSI Ref Number MA-MAL-072-DCS-679
Title

Jeevalprakashamen Daivame Nee
ജീവൽപ്രകാശമെൻ ദൈവമേ നീ

Language Malayalam
Author of text Fr. Mathew Mulavana
Composer of melody Jerry Amaldev
Singers Unknown

Source of text - Sankeerthanangal-Vol-2MP3


MP4

Song text


ശരണംതേടുക അഖിലേശ്വരനില്‍
ആലംബമേകുമവിടന്നു സാക്ഷാല്‍
നിന്‍വഴിയില്‍ ശുഭവരകിരണം വീശുന്നു ദൈവം
സനാതന പ്രകാശം

ജീവല്‍ പ്രകാശമെന്‍ ദൈവമേ നീ
ജീവന്‍റെ പാതയില്‍ ആനയിക്കു
ജീവല്‍ പ്രകാശമെന്‍ ദൈവമേ നീ
ജീവന്‍റെ പാതയില്‍ ആനയിക്കു

നീയാണെന്നാലംബമിന്നുമെന്നും
നീയെന്‍റെ നായകന്‍ നാഥനെന്നും
ജീവല്‍ പ്രകാശമെന്‍ ദൈവമേ നീ
ജീവന്‍റെ പാതയില്‍ ആനയിക്കു

പലവുരു ഞാനെന്‍റെ നാഥനോട്
നലമെഴുമവിടത്തെ തണലു ചേര്‍ന്ന്
തൻ തിരുഭവനത്തില്‍ വാസം കൊള്ളാന്‍
വരമൊന്ന് തന്നീടാന്‍ കേഴിരന്നു

നീയാണെന്നാലംബമിന്നുമെന്നും
നീയെന്‍റെ നായകന്‍ നാഥനെന്നും
ജീവല്‍ പ്രകാശമെന്‍ ദൈവമേ നീ
ജീവന്‍റെ പാതയില്‍ ആനയിക്കു

നിന്നുടെ ദര്‍ശനം കാത്തിരുന്ന്
കണ്ണുകള്‍ തേടുന്നു നിന്നെ തന്നെ
നിന്നുടെ പാദാരവിന്ദതാരിൽ
ഏകേണമാശ്രയമിന്നുമെന്നും

നീയാണെന്നാലംബമിന്നുമെന്നും
നീയെന്‍റെ നായകന്‍ നാഥനെന്നും
ജീവല്‍ പ്രകാശമെന്‍ ദൈവമേ നീ
ജീവന്‍റെ പാതയില്‍ ആനയിക്കു

താവകമാധുര്യം ആസ്വദിച്ച്
പാവനമഹിമകള്‍ പാടിക്കൊണ്ട്
ജീവിക്കാനേകേണേനല്‍വരങ്ങള്‍
നന്‍മകള്‍ വിളയുന്ന കര്‍മ്മഭൂവില്‍

നീയാണെന്നാലംബമിന്നുമെന്നും
നീയെന്‍റെ നായകന്‍ നാഥനെന്നും
ജീവല്‍ പ്രകാശമെന്‍ ദൈവമേ നീ
ജീവന്‍റെ പാതയില്‍ ആനയിക്കു

Date of composition of text/melody
Publications Nirjhari, Inc
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category charismatic hymn
Transliteration
Comments

Print   Email