ജീവജ്യോതിസ്സേ വാഴുക വാഴുക

Jeevajyothisse Vaazhuka Vaazhuka (O! Light of Life)

CMSI Ref Number MA-MAL-022-DCS-012
Title

Jeevajyothisse Vaazhuka Vaazhuka (O! Light of Life)

ജീവജ്യോതിസ്സേ വാഴുക വാഴുക

Language Malayalam
Author of text

Fr. Sebastian Elavathinkal C.M.I.

Composer of melody Fr. Sebastian Elavathinkal C.M.I.
Sung by Dr. Joseph Palackal & Chorus

Book Title-oshana


Song text


ജീവജ്യോതിസ്സേ വാഴുക വാഴുക (2)
ജീവജ്യോതിസ്സേ വാഴുക വാഴുക

സ്നേഹസാരമേ വാഴുക വാഴുക (2)
സ്നേഹസാരമേ വാഴുക വാഴുക

ജീവസാരമേ വാഴുക വാഴുക (2)
ജീവസാരമേ വാഴുക വാഴുക

ദൈവസൂനുവേ വാഴുക വാഴുക (2)
ദൈവസൂനുവേ വാഴുക വാഴുക

Date of composition of text/melody 1989
Category Bhajan
Performance space Church
Performance context Adoration
Style Bhajan
Source of the text Commercial Recordings
Transliteration Rosy Kurian
Recordings
DCS-012

DCS-012 A
Comments


Print   Email