എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം

Enthathishayame Daivathin Sneham

CMSI Ref Number MA-MAL-090-DCS-977
Title Enthathishayame Daivathin Sneham
എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം
Language Malayalam
Lyrics Mahakavi Kattakayam, Sr. Rosalia, P.V. Thommy, V. Nagel, and Rajan Maret
Music Mathew J. Mapleton and V. Angel
Singers Mathew J. Mapleton

Source of text - EASHWARADHYANUMMP3

Song text


Date of composition of text/melody 2002
Recorded at
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Malayalam Christian Devotionals
Publication East West Music

Print   Email