എന്തോ നീ തിരഞ്ഞു വന്നൂ

Entho Nee Thiranju Vannu

CMSI Ref Number MA-MAL-026-DCS-085
Title

Entho Nee Thiranju Vannu
എന്തോ നീ തിരഞ്ഞു വന്നൂ

Language Malayalam
Author of text Nidhirikkal Mani Kathanar
Composer of melody

Book Title-peedanubhava ganam


(Download the Lyrics)

Song text


Date of composition of text/melody
Category Christian Songs
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments

Print   Email