ആകാശങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ നമസ്‌ക്കാരം
Aakashangalil Erikkunna Daiva Namaskaram

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-313
Title

Aakashangalil Erikkunna Daiva Namaskaram

ആകാശങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ നമസ്‌ക്കാരം

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Performers
Source of Text - Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal (Purathana Kristiya Malayalam Pattukal)

Lyrics Text


Date of composition of text/melody
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email