ആഘോഷമായ സ്ലീവാപ്പാഥ
Aaghoshamaya Sleewapaatha

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-312
Title

Aaghoshamaya Sleewapaatha

ആഘോഷമായ സ്ലീവാപ്പാഥ

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody

Source of textNammude Karthavinodu Ulla Paattukal (Purathana Kristiya Malayalam Pattukal)


Date of composition of text/melody
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email