ആകാശത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവ സ്‌തുതി
Aakashathilirikkunna Daiva sthuthi

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-314
Title

Aakashathilirikkunna Daiva sthuthi

ആകാശത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവ സ്‌തുതി

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Performers

Source of Text - Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal (Purathana Kristiya Malayalam Pattukal)


Lyrics Text


Date of composition of text/melody
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email