പാവനമദ്ബഹ നിന്നോട്

Pavanamadhbaha Ninnodu

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-914
Title Pavanamadhbaha Ninnodu
പാവനമദ്ബഹ നിന്നോട്
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 19

അവനമദ്ബഹ നിന്നോട് ഞാൻ
യാത്ര പറഞ്ഞീടുന്നിപ്പോൾ
മൗനിയതായ് നിലകൊൾവൂ നീ
യാത്രപറഞ്ഞീടുന്നേരം
നിന്നിൽ വിളങ്ങിയ ദീപമതാൽ
അണയുന്നൂ മരണസമയേ
പുനരുദ്ധാനം മഹാനാളിൽ
തെളിയിക്കും മിശിഹാ നിന്നെ
നീതീകരണം നൽകുന്ന
മദ്ബഹായിൽ പരികർമ്മിച്ചു
മാലാഖകൾ നിന്നെ നയിക്കും
സഹജ മോദത്തിൻ സ്ഥാനേ
പാവനരാജാരെൻമാരേ
ശുദ്ധ സഭാ സുതരേവരുമെ
എന്നുടെ യാത്ര ശുഭമാവാൻ
എൻ പേർക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചീടിൻ

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email