ഓശാനാ ഓശാനാ ഓശാനാ ഈശനു സതതം

Oshaanaa Oshaanaa Oshaanaa Eeshanu Sathatham

CMSI Ref Number MA-MAL-022-DCS-007
Title

Oshaanaa Oshaanaa Oshaanaa Eeshanu Sathatham

ഓശാനാ ഓശാനാ ഓശാനാ ഈശനു സതതം

Language Malayalam
Author of text Traditional
Composer of melody Dr. Joseph J Palackal C.M.I.
Singer(s) Dr. Joseph J Palackal & Kochu Lakshmi

Source text-Oshana Christian Devotional Songs


song text


Lyrics Text

ഓശാനാ ഓശാനാ ഓശാനാ ഈശനു സതതം (2)
ഓശാനാ ഓശാനാ ഓശാനാ ഈശനു സതതം (2)

പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പാടുന്നൂ വാനവരഖിലം (2)
പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ ചേരുന്നൂ മാനവഗണവും (2)

ഓശാനാ ഓശാനാ ഓശാനാ ഈശനു സതതം (2)

പരിശുദ്ധൻ പരമപിതാവിൻ അരുമസുതൻ അനുപമ നാഥൻ (2)
കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൻ വരുവോനേ ഓശാനാ (2)

ഓശാനാ ഓശാനാ ഓശാനാ ഈശനു സതതം (2)

Date of composition of text/melody 1989
Category Liturgical
Performance space Church
Performance context Mass
Style Chorus
Source of the text Commercial Recordings
Transliteration Rosy Kurian
Recordings


DCS-007


DCS-007 A
Comments


Print   Email