ഓശാന ഓശാന ദാവീദിൻ സുതനോശാന

Oshaana Oshaana Daaveedin Suthanoshaana

CMSI Ref Number MA-MAL-25-DCS-037
Title

Oshaana Oshaana Daaveedin Suthanoshaana
ഓശാന ഓശാന ദാവീദിൻ സുതനോശാന

Language Malayalam
Author of text Fr. Abel C.M.I.
Composer of melody Rafi Jose

Source text-Gaanaadhyaapakan


song text


Date of composition of text/melody 1969
Category Liturgical
Performance space Church
Performance context Palm Sunday
Style  
Transliteration  
Recordings  
Comments  

 


Print   Email