ഞങ്ങൾക്കായ് പ്രാർത്ഥിക്കണേ
NjangalkkaayiPrarthikane

CMSI Ref Number MA-MAL-029-DCS-301
Title Njangalkkaayi Prarthikane
ഞങ്ങൾക്കായ് പ്രാർത്ഥിക്കണേ
Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Source of text Song text

Source of text -Sathyaradhana


Lyrics text


Date of composition of text/melody
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email