ജയ ജയ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ

Jayajaya Nin Thirusannidhiyil

CMSI Ref Number MA-MAL-071-DCS-674
Title

Jayajaya Nin thirusannidhiyil
ജയ ജയ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ

Language Malayalam
Author of text Fr. Mathew Mulavana
Composer of melody Jerry Amaldev
Singers Ramesh Murali & chorus

Source of text - Sankeerthanangal-Vol-1MP3


MP4

Song text


ജയ ജയ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ

ജയ ജയ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ
തവ തിരുഗേഹ സുരമ്യതയിൽനിൻപ്രശാന്തത ചൂഴുമഹോ
തിറമണി വിണ്മയവീഥിയിതിൽ
ജയ ജഗദീശ വിഭോ സ്തോത്രം
ജയ ജഗദീശ വിഭോ (2)
നിൻ നിസ്സീമ മഹോ ശുഭദം
കരബല പ്രാഭവഗീതിയിതിൽ
നിൻ പ്രതാപമതിൻ മഹിമാ
പ്രകരണകീർത്തനവീചിയിതിൽ
ജയ ജഗദീശ വിഭോ സ്തോത്രം
ജയ ജഗദീശ വിഭോ (2)
തവജയകാഹളധ്വാനമതാം
ജയ ജയ മേളവിധാനമതായ്
മധുരിതമാം മണിവീണയതിൻ
പരിമൃദുക്വാണവിലീനതയായ്
ജയ ജഗദീശ വിഭോ സ്തോത്രം
ജയ ജഗദീശ വിഭോ (2)
മധുരമനോഹരനാദമൊരുക്കും
മുഖരിതതാളവിശേഷമതായ്
ശ്രുതിപരമോഹനതന്ത്രിയിലുണരും
ഇമ്പമയം നിജഗാനമതായ്
ജയ ജഗദീശ വിഭോ സ്തോത്രം
ജയ ജഗദീശ വിഭോ (2)
നിരുപമ താത കൃപാനിധിയേ
നരഗണത്രാണകസൂനുവിഭോ
നിർമ്മല ദിവ്യനരൂപി പരാ
പ്രതിനിമിഷം തവ ശ്രീവിജയം
ജയ ജഗദീശ വിഭോ സ്തോത്രം
ജയ ജഗദീശ വിഭോ (2)

Date of composition of text/melody
Publications Nirjhari, Inc
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category charismatic hymn
Transliteration
Comments

Print   Email