അഴകുള്ളവാനാം ആദം

Azhakulavanam Adam

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-906
Title Azhakulavanam Adam
അഴകുള്ളവാനാം ആദം
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 13
അഴകുള്ളവാനാം ആദം വത്സല പ്രേയസ്സി ഹവ്വാ നീ
വഞ്ചകസർപ്പത്തെക്കേട്ട് വിലക്കപ്പെട്ടൊരു കനി തിന്നു
നിൻപതിയാദാമിന് നല്കീ ഭക്ഷിച്ചതിമോദാലവനും
കർത്തൻ വച്ചൊരു ശീമായവൻ അങ്ങനെയതുലംഖിച്ചതിനാൽ
ദുഖിതനായ സൃഷ്ടാവോ ധൈര്യം നൽകിയിട്ടൊതിയിതം
തലമുറകൾക്കെല്ലാം ശിരസാം ആദത്തെ കൈവെടിയാ ഞാൻ
ആവനിയിലൻപൊടിറങ്ങിചെന്ൻ അവനെ രക്ഷിച്ചീടും ഞാൻ
പ്രാപിക്കും ജയാഘോഷത്തോടവനോ തന്നുടെ അവകാശം

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email