ആദം സുഖജീവപ്രദനേ

Adam Sugajeevapradhane

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-908
Title Adam Sugajeevapradhane
ആദം സുഖജീവപ്രദനേ
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 13
ആദം സുഖജീവപ്രദനേ
വായ്കളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്‌തുതിതേ
തിരികെ വരും ഞാൻ നവജീവ
സ്നേഹം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും
ആബേൽ കാഴ്ചയണപ്പാനായ്
അതിനാൽ യോഗ്യതയും നേടീ
ഹാനോക്കിൻ ജീവാന്ത്യത്തെ
അറിയിപ്പാൻ കരുതിയ മരണം
അതിനാലത്യധികം വ്യഥയോ
ടാദ്യമതായ് നിലവിളി കൂട്ടി
നിൻ വരവേ നോക്കിപ്പാർക്കും
കബറിൽ ശയിക്കും ദാസനെ നീ
ഉത്ഥിതനാക്കു അവനോ നിൻ
വൻ കൃപയെ കീർത്തിക്കട്ടെ
കർത്താവേ നിൻ ദാസരുടെ
പ്രാർത്ഥനകാഴ്ചകൾ കൈകൊൾക
നിൻ പ്രത്യാശയിൽ നിദ്രിതനാം
ഈ ആചാര്യനിൽകനിവേകൂ

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email