യേശുവെൻ ഗേഹത്തിൽ വന്നു

Yeshuven Gehathil Vannu

CMSI Ref Number MA-MAL-070-DCS-542A
Title

Yeshuven Gehathil Vannu
യേശുവെൻ ഗേഹത്തിൽ വന്നു/p>

Language Malayalam
Author of text Fr. Joseph Manackil
Composer of melody Jerry Amaldev
Singers Nimmy and Chorus

Source of text - Jayageetham PadeedamAudio

Song text


Date of composition of text/melody Dec 1986
Publications Kala Bhavan
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category charismatic hymn
Transliteration
Comments

Print   Email