വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരെ

Vazhthapettavare

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-909
Title Vazhthapettavare
വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരെ
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 14

വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരെയുൾപൂകിൻ
എന്നാശബ്ദമിവൻ കേൾപ്പാൻ തുണ ചെയ് നാഥാ
കഷ്ടമെനിക്കെൻ പാണീദ്വയമേ
ജീവൗഷധി നിങ്ങൾ ഭാഗിക്കില്ലാ മേലിൽ
കഷ്ടം എന്നധരങ്ങൾക്കായ് ഹാ
പാനംചെയ്കില്ലിനി രക്ഷാഛഷകം നിങ്ങൾ

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email