വരുന്നു മംഗള സന്ദേശവുമായി
Varunnu Mangala Sandeshavumaayi

CMSI Ref. Number MA-MAL-25-DCS-056
Title

Varunnu Mangala Sandeshavumaayi

വരുന്നു മംഗള സന്ദേശവുമായി

Language Malayalam
Author of text Fr. Abel C.M.I.
Composer of melody Rafi Jose

Book Title-Gaanadhyapakan


Song textDate of composition of text/melody 1969
Category Liturgical
Performance space Church
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments


Print   Email