വരപ്രസാദ പൂർണ്ണേ മരിയേ സ്വസ്തി

Varaprasaada Poornne Mariye Swasthi (Hail O! Mary Full of Grace)

CMSI Ref Number MA-MAL-022-DCS-010
Title

Varaprasaada Poornne Mariye Swasthi (Hail O! Mary Full of Grace)

വരപ്രസാദ പൂർണ്ണേ മരിയേ സ്വസ്തി
Language Malayalam
Author of text

Fr. Joseph Manakkal

Composer of melody Dr. Joseph J Palackal C.M.I.
Singers Dr. Joseph J Palackal & Kochu Lakshmi

Book Title-Oshana - Christian Devotional Songs


Song text


വരപ്രസാദ പൂർണ്ണേ മരിയേ സ്വസ്തി
സ്ത്രീകളിലനുഗ്രഹീതേ വിമലേ സ്വസ്തി (2)
വരപ്രസാദ പൂർണ്ണേ മരിയേ സ്വസ്തി
സ്ത്രീകളിലനുഗ്രഹീതേ വിമലേ സ്വസ്തി (2)

ദൈവപിതാവിൻ പ്രിയം നിറഞ്ഞ പുത്രീ ധന്യേ
ദൈവകുമാരനു ജന്മം നല്കിയൊരമ്മേ കന്യേ (2)

വരപ്രസാദ പൂർണ്ണേ

ദൈവാത്മാവിൻ സ്നേഹത്തിൻ കേദാരം ശ്രേഷ്ഠം
വചനം മാംസം എടുത്തു വസിച്ചൊരു ഗേഹം ശ്രേഷ്ഠം (2)

വരപ്രസാദ പൂർണ്ണേ മരിയേ സ്വസ്തി
സ്ത്രീകളിലനുഗ്രഹീതേ വിമലേ സ്വസ്തി (2)
വിമലേ സ്വസ്തി


Date of composition of text/melody 1989
Category Devotional
Performance space
Performance context Prayer meetings
Style Solo chorus
Source of the text Commercial Recordings
Transliteration Rosy Kurian
Recordings
DCS-010

DCS-010 A
Comments


Print   Email