വാഴ്ത്തുന്നിതാ

Vaazhthunnitha

CMSI Ref Number MA-MAL-071-DCS-670
Title

Vaazhthunnitha
വാഴ്ത്തുന്നിതാ

Language Malayalam
Author of text Fr. Mathew Mulavana
Composer of melody Jerry Amaldev
Singers Elizabeth Raju & chorus

Source of text - Sankeerthanangal-Vol-1MP3


MP4

Song text


വാഴ്ത്തുന്നിതായെന്നീശാ മമദേഹിയാത്മഭാവം
മനവീണമീട്ടിടുന്നു പുതുമോദമാർന്നു നാഥാ
എളിയോരുദാസിയിവളേ സമ്പൂതനാമൻ പാർത്തു
ധന്യാഭിവാദ്യമേകും കാലാതികാല ലോകം
ഈ ദാസി തന്നിലീശൻ അത്യത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു
പ്രഭു നിൻ മഹാർഹനാമം പുണ്യാഭിധാനമെന്നും
പുരുഷാന്തരങ്ങളോളം വരമേകിടുന്ന സംക്യം
ചരണാശ്രിതർക്കു പാരിൽ കാരുണ്യവാനധീശൻ
ലോകോന്മുഖം യശസ്സിൻ അഹങ്കാരമാകെ താഴ്ത്തി
അയച്ചു ധനേശരേത്താൻ കൃപകാട്ടിടാതെ തെല്ലും
എളിയോർക്കുത്ഥാനമേകി സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണരാക്കി
പശിയാർന്നഭാഗ ഗണത്തെ പരിതൃപ്തരാക്കി നാഥൻ
ആശ്വാസമേകി സാക്ഷാൽ വാഗ്ദാനമോർത്തുനാഥൻ
കരുണാഭിലാഷമാർന്നു അബ്രാഹമിന്റെ മക്കൾ
Date of composition of text/melody
Publications Nirjhari, Inc
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category charismatic hymn
Transliteration
Comments

Print   Email