തിരുഹൃദയ ലുത്തിനിയ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാ

Thiruhridaya Lutheeniya Njangale Anugrahikka

CMSI Ref Number MA-MAL-017-DCS-207
Title

Thiruhridaya Luthiniya
തിരുഹൃദയ ലുത്തിനിയ

Language Malayalam
Author of text  
Composer of melody  

Book Title-Dharmageethi


Song textDate of composition of text/melody  
Category  
Performance space  
Performance context  
Style  
Transliteration  
Recordings  
Comments See review of the book by Dr. Joseph J. Palackal

Print   Email