ശ്രേഷ്ഠാ സഹജാ പോവുക

Sreshta Sahaja Povuka

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-912
Title Sreshta Sahaja Povuka
ശ്രേഷ്ഠാ സഹജാ പോവുക
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 17

ശ്രേഷ്ഠാ സഹജാ പോവുക ശാന്ത്യാ
ജീവൻ സ്ഥാനമതിൽ നിന്നെയേറ്റും നാഥൻ
മുഖതെളിവോടു പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
എതിരേല്പിന്നുപോകും തൽസ്തുതി നീ പാടീടും
പോവുക ശാന്ത്യാ മഹിതാചാര്യാ
നാഥൻ സ്തുതി പാടാൻ നിന്നെ ചേർത്തതിനാലെ
നീ സേവിച്ചൊരു സൃഷ്ടാവായോൻ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ മോദിച്ചീടും തേ

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email