സങ്കടപൂരിതമാവാർത്താ

Sankadapoorithamaavaartha

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-899
Title Sankadapoorithamaavaartha
സങ്കടപൂരിതമാവാർത്താ
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 04
സങ്കടപൂരിതമാവാർത്താ
കർത്തെൻ മോശയോടുരചെയ്തു
അത്ഭുതകരമാം ഒരു കാഴ്ച്ചാ
ദർശിപ്പാൻ കൊണ്ടുവരേണം
മാനുജകുലത്തിന്നായ്ത്തന്നാ
മരണകാസരുചിപ്പാനായ്
അഹറോൻതന്നുടെ സമയമിതാ
ആർക്കിലഹോ അത്യാസന്നം
സോദരനഹറോൻ തന്നെയുംതൻ
സുതനെയീലാസറിനെയും
കൂട്ടിക്കൊണ്ടാഹറോൻ മലയിൽ
ചൊന്നാൻമോശാ കല്പനപോൽ
കർത്താവേ മഹിമാവോടെ
നിന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചവനോ
താൽക്കാലിക വാസംവിട്ട്
നിന്നിലണഞ്ഞുനീദാസൻ
ധാർമ്മികസിദ്ധൻമാരൊത്ത്
നിത്യം നല്കീടുക മോദം
സർവ്വേശാ സ്തുതി എന്നേവം
നിന്നുടെ വലംഭാഗേ നിന്ന്
ഉച്ചത്തിൽ കീർത്തിച്ചീടാൻ
ഈദാസൻ ഇടയാക്കേണം

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email