സകലേശനെന്റെ നാഥാ

Sakaleshanente naatha

CMSI Ref Number MA-MAL-071-DCS-673
Title

Sakaleshanente naatha
സകലേശനെന്റെ നാഥാ

Language Malayalam
Author of text Fr. Mathew Mulavana
Composer of melody Jerry Amaldev
Singers Ramesh Murali & chorus

Source of text - Sankeerthanangal-Vol-1MP3


MP4

Song text


സകലേശനെന്റെ നാഥാ

സകലേശനെന്റെ നാഥാ ഉണർത്തീടുന്നാത്മതാപം
സഹതാപമാർന്നുവേഗം ഏകീടണേ കടാക്ഷം
വിഷമങ്ങളാകെ തീരാ ദുഃഖങ്ങളായിടുമ്പോൾ
കരുണാദ്രനായി താതാ തന്നീടണേ സഹായം
അലിയാത്തനെഞ്ചിനുള്ളിൽ അഭിമാനമെന്തുമനുജാ
മറിമായ മിഥ്യ പിമ്പേ ഓടാനിതെന്തു ബന്ധം?
ഭയഭക്തിയാർന്ന സുതരേ ദൈവം കനിഞ്ഞുതാങ്ങും
വിരവിൽ വിളിച്ചിടുമ്പോൾ കാതോർത്തു കേൾക്കുമീശൻ
മനുജാ നിറഞ്ഞ ഭക്തി പരമാർത്ഥമാക്കിടേണം
എതിരേവരുന്നദോഷം അതിയായ് വെറുത്തിടേണം
മനനം നടത്തി ശാന്തം ധ്യാനത്തിലാഴ്ന്നിടേണം
കിടന്നീടുമക്ഷണത്തിൽ പരിചിന്ത്യനായ് ശയിക്കൂ
പരിചിൽ പ്രസാദപൂർവ്വം പൂജക്കൊരുങ്ങവേണം
സകലേശ പാദപത്മേ ബലിയെന്നുമേകിടേണം
പലരും നിരൂപിച്ചേവം ചോദിച്ചിടുന്നു ചോദ്യം,
കരുണാസഹായമേകാൻ ആരാണു ഭൂവിലീശാ
ധനധാന്യരാശി കൂടും സമ്പന്നമർത്യനേക്കാൾ
അരുളീ ഹൃദന്തമെന്നിൽ ആനന്ദഹർഷമീശൻ
ഉറങ്ങീടുമെന്നുമേ ഞാൻ നിൻ ശാന്തി തന്നിലീശാ
പൊരുളേ തരുന്നു പാരിൽ സംരക്ഷണം സദാ നീ.

Date of composition of text/melody
Publications Nirjhari, Inc
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category charismatic hymn
Transliteration
Comments

Print   Email