സകലജനാവലി

Sakalajanaavali

CMSI Ref Number MA-MAL-071-DCS-675
Title

Sakalajanaavali
സകലജനാവലി

Language Malayalam
Author of text Fr. Mathew Mulavana
Composer of melody Jerry Amaldev
Singers Ramesh Murali & chorus

Source of text - Sankeerthanangal-Vol-1MP3


MP4

Song text


സകലജനാവലി

സകലജനാവലി പാടിടുവിൻ
പ്രഭുജയ കീർത്തനധാനമഹോ
സകല വിധായകനാണു പരൻ
നിജ ജയ ഗീതിക പാടിടുവിൻ
ജയ സകലേശ വിഭോ സ്തോത്രം
ജയ സകലേശ വിഭോ
ജയ ജയ ജഗദ വിഭോ സ്തോത്രം
ജയ ജഗദീശ വിഭോ
നിജ കരുണാർദ്രതയാണിവരിൽ
നിരുപമ ശാന്തിദ കാരണമേ
നിജ തിരുവാക്കുകളിൽ നിരതൻ
അനിതരമാം വരവാരിധിതാൻ
ജയ സകലേശ വിഭോ.............

Date of composition of text/melody
Publications Nirjhari, Inc
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category charismatic hymn
Transliteration
Comments

Print   Email