രക്ഷാ സുവിശേഷം

Raksha Suvishesham (The Saving Gospel)

CMSI Ref Number MA-MAL-022-DCS-013
Title

Raksha Suvishesham (The Saving Gospel)
രക്ഷാ സുവിശേഷം

Language Malayalam
Author of text

Fr. Joseph Manakkal

Composer of melody Fr. Joseph Palackal CMI
Performer(s)
Fr. Joseph Palackal CMI & Kochu Lakshmi

Source of text -oshana


Lyrics text


രക്ഷാ സുവിശേഷം കേട്ടു രക്ഷിതരാം ജനമേ
സാക്ഷികളായ് പോകൂ രക്ഷാദൂതിൻ വാഹകരായ് (2)


മലമുകളിൽ പടുത്തുയർത്തിയ നഗരം പോലെ
സൽ പ്രവൃത്തികളാലെ ചുറ്റും വെളിച്ചമായ് തെളിയൂ (2)


രക്ഷാ സുവിശേഷം നാഥൻ നടന്ന വഴിയിൽ തന്നെ നടന്നിടേണം
നല്ല ഫലങ്ങളാലേ ഈശനു സാക്ഷികളാകേണം (2)


രക്ഷാ സുവിശേഷം വചനത്തിൽ നില നിന്നവനുടെ ശിഷ്യരാകേണം
സ്വർഗ്ഗപിതാവിൻ മഹിമകളേവം കീർത്തിതമാകേണം(2) രക്ഷാ സുവിശേഷം


Date of composition of text/melody 1989
Category Liturgical
Performance space Church
Performance context Recessional
Style Chorus
Source of the text Commercial Recordings
Transliteration Rosy Kurian
Recordings

DCS-013DCS-013A

(Read the Notes Below)

Comments

Notes - DCS-013A

This was the recessional song for the grand celebration of the solemn Syro Malabar Qurbana on the final day of the centenary celebration of the Franciscan Clarist Congregation (FCC) on 27 November 1988. A team of one hundred FCC sisters sang in the choir. Fr. Joseph Manakkil wrote the song, especially for the occasion. the oThe occasion also happened to be an opportunity for musical experiments. "Osana," (in the style of Koythu pattu in Kerala, "Jeewan Polum Danam Cheyyum" (in the mode of Pulluvan pattu in the Cherthala region of Kerala) "Nandiyezhum Nal Shuthikal Padi" (in Gujarathi folk style) are examples. The pre-recorded cassette OSANA contains several songs composed for this liturgy.

Joseph Palackal, CMI
New York
24 November 2021


Print   Email