പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു
Ponnoliyil Kallara Minnunnu

CMSI Ref. Number MA-MAL-039-DCS-459
Title Ponnoliyil Kallara Minnunnu
പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു
Language Malayalam
Author of text Fr. Abel CMI
Composer of melody  
Performer(s) K. J. Yesudas

Source of text -SNEHAMALYAM CHRISTIAN SONGS ALBUM From Tharangani Cassettes


song textDate of composition of text/melody
Category
Performance space
Performance context
Typesetting by  
Style
Transliteration
Recordings

Ponnoliyil Kallara Minnunnu | Singer - K.J. Yesudas | Label - Tharangani | Album - SNEHAMALYAM

Licensed to YouTube by

Speed Audio Dubai (on behalf of Tharangini), and music rights societies
Comments

 


Print   Email