ഞാനുറങ്ങാൻ പോകും മുൻപായി
Njanurangan Pokum Munpayi

CMSI Ref. Number MA-MAL-043-DCS-491
Title Njanurangan Pokum Munpayi
ഞാനുറങ്ങാൻ പോകും മുൻപായി

Language Malayalam
Author of text Varghese Maliekkal
Composer of melody Job Master
Performers S. Janaki

Book Title -Christian Song from the Movie - Thommante Makkal (1965)


song text


Date of composition of text/melody
Category
Performance space
Performance context
Typesetting by  
Style
Transliteration
Recordings
From the Malayalam Movie - Thommante Makkal (1965)

Stage Performance

Courtesy - Ajay Joseph Digital Media
Comments  


Print   Email