ഞങ്ങളെ നീ ഓമാതാവെ

Njangale Ni OMaathave

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-412
Title

Njangale Ni Omaathave

ഞങ്ങളെ നീ ഓമാതാവെ

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Source of text Lyrics and Music Notation

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Lyrics text


Date of composition of text/melody  
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email